гٳÅáÕáíÝ»ñ, áñáßáõÙÝ»ñ
 
 


ՙ2002 թվական, 25 հոկտեմբերի – ՀՀ կառավարության նիստերի դահլիճում կայացավ ՙԱվագանի+՚ պաշտոնաթերթի շնորհանդեսը՚


ՙՇնորհանդեսին ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ներկայացուցիչները, պատգամաբորներ, կառավարության ներկայացուցիչներ և պաշտոնատար այլ անձինք ՚:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾çÇ ëÏǽµ